เปิดเวบเมื่อ 08/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 09/10/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 125


รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> หลักสูตรอบรม >> หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน


  Tell a Friend

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน

รหัสสินค้า: 000145
ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด:

หลักการ

สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ความเป็นอันตรายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเอง และต่อปฏิบัติงาน 

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการในการทำงานกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การบริหารจัดการอย่างปลอดภัย ตลอดจนการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงานควรจะทราบ และเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายได้รับการฝึกอบรมให้ทราบและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย มาตรการความปลอดภัย และมาตรการหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลก่อนเข้ารับหน้าที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงสารเคมีอันตรายที่ใช้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และบันทึกผลการอบรม หลักฐานการฝึกอบรม เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำการ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะได้รับทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย
 3. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวมใส่ได้เหมาะสมกับงาน

เนื้อหา

 • ความหมาย และประเภทของสารเคมี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
 • ปัจจัยการเกิดพิษ
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • เอกสารแจ้งรายระเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Material Safety Data Sheet)
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • กรณีศึกษาต่างๆ ตอบคำถาม และฝึกปฏิบัติ

 

ระยะเวลา   6              ชั่วโมง

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                  30          ท่าน

วิทยากร   อาจารย์ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี และประสบการณ์บรรยายให้แก่บริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มาแล้วทั่วประเทศ

 

รายละเอียด   =>  http://www.pramoteo.com